ประวัติ ดร. สุทธิพงษ์   ทะกอง

 

ชื่อ สกุล                                              ดร. สุทธิพงษ์   ทะกอง     

วัน เดือน ปี เกิด                                   17 สิงหาคม  2502

ที่อยู่ปัจจุบัน                                         42 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก 

                                                                อำเภอหนองนาคำ  จังหวัดขอนแก่น 40150

                                                                โทร 089-9424471

ตำแหน่งและประวัติการทำงาน

                พ.ศ. 2523                             ครู 2  โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม

                พ.ศ. 2527                             อาจารย์ 1 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม

                พ.ศ. 2535                             อาจารย์ 2 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม

                พ.ศ. 2549                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำใหญ่  

อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น

                พ.ศ. 2552                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าทอง 

อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2556                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 

อำเภอหนองนาคำ  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2559 -2562                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดธาตุ 

อำเภอหนองนาคำ  จังหวัดขอนแก่น

 

                ประวัติการศึกษา

                                พ.ศ. 2516                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ

                                พ.ศ. 2521                             มัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

                                พ.ศ. 2523                             ป.กศ. สูง (พลศึกษา) วิทยาลัยพลศึกษามหาสารคาม

                                พ.ศ. 2527                             กศ.บ.(พลศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคม

                                พ.ศ. 2537                             ศษ.บ(การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                                พ.ศ. 2547                             ศษ.ม(การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                                พ.ศ. 2560                             ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย